Hannibal ad portasEl 217 abans de Crist, el gene­ral car­ta­ginès Anníbal es va plan­tar a la Península Itàlica i va acon­se­guir impor­tants victòries con­tra els romans. La bata­lla de Can­nes va ser una d’aques­tes grans victòries car­ta­gi­ne­ses, en la qual els romans molt supe­ri­ors, van ser envol­tats i eli­mi­nats pels car­ta­gi­ne­sos i, sobre­tot, es va demos­trar que els romans no eren inven­ci­bles i que podien ser der­ro­tats quan les coses es feien bé i de manera coor­di­nada. Anníbal tenia via lliure per ata­car Roma i aca­bar d’una vegada per totes amb l’impe­ri­a­lisme romà que amenaçava tota la Medi­terrània. Va córrer la brama que Anníbal i els car­ta­gi­ne­sos ja eren a les por­tes de Roma, el ter­ror va escam­par-se per la ciu­tat i sem­blava immi­nent l’assalt, però Anníbal s’ho va repen­sar. Anníbal sabia que ata­car els murs d’una ciu­tat li cos­ta­ria un alt preu i que hau­ria de lamen­tar un bon nom­bre de bai­xes, i va començar a fer una feina diplomàtica per rebre reforços exte­rior que mai arri­ba­rien. Anníbal va vèncer però no es va saber apro­fi­tar de la victòria. En aquest impàs els romans van aga­far la ini­ci­a­tiva i van tras­lla­dar la guerra a Hispània, van acon­se­guir obrir nous esce­na­ris i noves bata­lles que van afe­blir i divi­dir als car­ta­gi­ne­sos que, final­ment, van per­dre la guerra i van haver de ren­dir-se. Anníbal va per­dre-ho tot per no haver sabut gua­nyar. Mai sabrem que hau­ria pas­sat si Anníbal hagués ata­cat les por­tes de Roma. Mai sabem què hau­ria pas­sat si el 10 d’octu­bre de 2017 la Decla­ració d’Inde­pendència de Cata­lu­nya no hagués que­dat en sus­pens. El referèndum del pri­mer d’octu­bre de 2017 va ser una victòria pels inde­pen­den­tis­tes cata­lans, la vaga gene­ral de dos dies després va ser una altra bata­lla gua­nyada, però la pèrdua d’ini­ci­a­tiva ha estat el que ha pro­pi­ciat, també, un seguit de der­ro­tes, la majo­ria esca­ra­mus­ses judi­ci­als en les quals l’Estat Espa­nyol sem­pre tindrà la pro­porció de for­ces a favor. La història es repe­teix, i sem­bla fàcil ana­lit­zar-la quan aquesta ha pas­sat, però no quan hi ets.


0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Arxiu del blog

Entrades populars